Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met Vertrouwen In Bedrijf gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient Vertrouwen In Bedrijf telkens gelezen te worden als Vertrouwen In Bedrijf en de ter uitvoering van de overeenkomst door Twente Counseling ingeschakelde derden. 

Omvang verplichtingen
2.1 Met Vertrouwen In Bedrijf gesloten overeenkomsten leiden voor Vertrouwen In Bedrijf tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Vertrouwen In Bedrijf gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Vertrouwen In Bedrijf verlangd kan worden.

2.2 Als Vertrouwen In Bedrijf voor de uitvoering van een met Vertrouwen In Bedrijf gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Vertrouwen In Bedrijf gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, zoals de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. 

2.3 Voor zover Vertrouwen In Bedrijf voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Vertrouwen In Bedrijf uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Annulering
3.1 Bij annulering van de opdracht binnen één maand voor aanvang is € 155,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. 
Bij annulering 48 uur voor aanvang is 100% van de prijs verschuldigd.

3.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.  

Betaling
4.1 Alle door Vertrouwen In Bedrijf opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en reis- en verblijfkosten. Na afronding van de opdracht dient de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verricht te zijn.

4.2 Als van Vertrouwen In Bedrijf meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst kan Vertrouwen In Bedrijf voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Aansprakelijkheid
5. Vertrouwen In Bedrijf is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Vertrouwen In Bedrijf toe te rekenen tekortkoming is Vertrouwen In Bedrijf alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Twente Counseling. 

Persoonsregistratie
6. Door het aangaan van een overeenkomst met Vertrouwen In Bedrijf wordt aan Vertrouwen In Bedrijf toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Vertrouwen In Bedrijf uitsluitend gebruiken voor haar eigenactiviteiten. Vertrouwen In Bedrijf zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.